NAJEM OKAZJONALNY I INSTYTUCJONALNY LOKALU

Umowa najmu okazjonalnego to umowa, którą od 28 stycznia 2010r. Wynajmujący może zaproponować Najemcy w miejsce zwykłej umowy najmu. Ta forma umowy bardziej niż zwykła umowa, równoważy prawa Wynajmującego i Najemcy. Przed wejściem w życie umowy w formie najmu okazjonalnego, Wynajmujący bardzo często narażony był na sytuacje, w których Najemca, pomimo długotrwałego zalegania z zapłatą czynszu, odmawiał opuszczenia mieszkania.

W zaistniałej sytuacji, Wynajmujący, dopóki nie otrzymał prawomocnego wyroku sądu o eksmisji oraz nie wskazał (Wynajmujacy lub gmina) mieszkania zastępczego, do którego Najemca mógłby się wyprowadzić, miał “związane ręce” i nie mógł zrobić nic. Przy wyborze umowy w formie najmu okazjonalnego, Najemca poddaje się egzekucji już na etapie podpisywania umowy najmu, co w przypadku rażęcgo naruszania postanowień umowy najmu, znacznie ułatwia i skraca proces eksmisji nieuczciwego Najemcy. Definicja UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO zawiera art. 19a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów:

“Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat”.

Przed 11 września 2017 r. umowę w formie najmu okazjonalnego mógł zawrzeć każdy. Od 11 września 2011 r. prawo zawierania umowy w formie najmu okazjonalnego mają tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali ustawodawca z dniem 11 września 2017r. wprowadził umowę najmu instytucjonalnego lokalu. Definicję UMOWY NAJMU INSTYTUCJONALNEGO zawiera art. 19f ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów:

“Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony” W przypadku umowy najmu okazjonalnego maksymalny czas jej trwania wynosi 10 lat. W przypadku umowy najmu instytucjonalnego maksymalny okres jej trwania nie został przez ustawodawcę określony, co oznacza, że może on wynosić nawet kilkadziesiąt lat. Wybór formy najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego zależy zatem od statusu Wynajmujacego. W obydwóch przypadkach jest to, dla Wynajmującego, bezpieczniejsza forma najmu niż w przypadku zwykłej umowy. A “poddanie się egzekucji z tytułu najmu” nie powinno stanowić dla Najemcy – dla uczciwego Najemcy – najmniejszego problemu.

Zachęcam do korzystania z ww. form najmu.
Agata Ratajczak